منوی دسته بندی

مهندسی و مدیریت پروژه های EPC

حدود خدمات مهندسی و مدیریت پروژه های EPC و شرح وظايف مهندسين مشاور براي انجام کلیه فعالیتهای كه با هماهنگي هاي لازم با كارفرما و اخذ نقطه نظرات در مراحل…