منوی دسته بندی

مهندسی و مدیریت پروژه های EPC

حدود خدمات مهندسی و مدیریت پروژه های EPC و شرح وظايف مهندسين مشاور براي انجام کلیه فعالیتهای كه با هماهنگي هاي لازم با كارفرما و اخذ نقطه نظرات در مراحل زير انجام می­شود .

الف ) انجام خدمات مهندسی مرحله اول (بازنگری مطالعات انتقال آب) شامل: انجام مطالعات تکمیلی، تدوین گزارش فنی و اخذ مصوبه مدیر طرح و کارفرما.

 ب ) انجام خدمات مهندسی و مطالعات مرحله دوم تأمین و انتقال آب شامل: تدوین گزارش مبانی و ضوابط طراحی و نقشه های اجرایی و اخذ مصوبه مدیر طرح و کارفرما .

شامل موارد ذیل :

شرح کلي خدمات بخش طراحی مهندسی و مدیریت پروژه های EPC:

 • انجام خدمات مهندسی مرحله اول (بازنگری مطالعات انتقال آب) شامل: انجام مطالعات تکمیلی، تدوین گزارش فنی و اخذ مصوبه مدیر طرح
 • خدمات مهندسي (طراحي مخازن، ایستگاه پمپاژ و خطوط انتقال براساس استاندارهاي صنعت آب کشور و AWWA و منابع معتبر داخلی)
 • طراحي و محاسبه هیدرولیکی، ژئوتکنیکی و سازه اي، ساختمان ها و ابنيه جانبي به طور کامل و ارائه محاسبات آنها، تهيه نقشه و جزييات و اخذ تصويب مشاور کارفرما
 • محاسبه پروفيل هيدروليکي جريان آب، خطوط انتقال و محاسبات ضربه قوچ
 • تهيه ليست و مشخصات تجهيزات و اخذ تصويب مشاور کارفرما
 • طراحي واحدهاي مورد نياز و ارائه مباني طراحي و مشخصات هر يک
 • تهيه و ارائه پلان عمومي با استفاده از نقشه توپوگرافي شامل جانمايي و ابعاد کليه واحدهاي اصلي و جانبي مورد نياز
 • تهيه و ارائه نقشه هاي P&ID و ليست تجهيزات با شماره مندرج در P&ID با مشخصات فني کلي
 • تهيه و ارائه نقشه هاي پايه واحدها Basic Civil DWG  و طراحی سازه ها
 • خدمات مهندسي مربوط به محوطه سازی شامل طراحي، تهيه و تنظيم و تحويل دفترچه هاي محاسبات و نقشه هاي كلي و اجرايي در بخش هاي مختلف اعم از مكانيكي، برقي، روشنايي، ساختماني، ژئوتكنيك و ساير موارد به طور كامل.
 • انجام مطالعات پدافند غير عامل براي طرح مطابق با دستورالعمل و شرح خدمات عمومي مطالعات پدافند غيرعامل طرح هاي در حال مطالعه / وزارت نيرو/ دفتر مديريت بحران و پدافند غيرعامل .
 • رعايت الزامات زيست محيطي و استانداردهاي طرح پيوست سلامت در انجام بخش هاي مطالعاتي و طراحي تمامي بخش ها .
 • اخذ تصويب مشاور کارفرما در خصوص کليه طراحي هاي صورت گرفته .
 • هماهنگی و همکاری با کارفرما در تهیه و تنظیم برنامه زمانبندی تفصیلی اجرای عملیات
 • حضور در جلسات مشترک با کارفرما یا مدیریت طرح به منظور اخذ تائید و تصویب نقشه ها و جزئیات  ارائه شده
 • انجام خدمات نقشه برداری ، توپوگرافی و کارتو گرافی، تهیه نقشه های مربوطه وفق بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان نقشه برداری کشور و اخذ تائیدیه نهایی از کارفرما و مدیر طرح .
 • انجام بازدیدهای دوره ای و نظارت عالیه قبل و پس از اخذ تائیدیه های نهایی و در حین انجام عملیات اجرایی.

نظرات بسته شده است.