همکاری جدید بین شهرداری کلانشهر کرج و شرکت ری آب (۲۷ اسفند ۱۴۰۲) - شرکت ساراب صنعت پژوه

همکاری جدید بین شهرداری کلانشهر کرج و شرکت ری آب (۲۷ اسفند ۱۴۰۲)